ترجمه مقاله Calcium oxide as a promising heterogeneous catalyst for bio diesel production: Current state and perspectives اکسید کلسیم به عنوان یک کاتالیزور ناهمگن امیدوار مخصوص تولیدات بیودیزل: وضعیت فعلی و چشم انداز

برای دانلود کلیک کنید