ین پروژه در  چهار فایل شبیه سازی شده است که یکی شاملتجزیه و تحلیل سیستم مورد نظر با  الگوریتم های فراابتکاری tlbo,pso,woa,gwo برای سیستم ac ،دیگری برای سیستم ac-dc می باشد و فایل بعدی شامل تجزیه و تحلیل مقایسه ای  اختلال در نواحی مختلف سیستم است .
هرکدام از الگوریتم ها نیز  دارای کد اصلی و mycost خاص خود هستند که با توجه به کنترل کننده های موجود در داخل مقاله طراحی شده اند و ریزالت های هر الگوریتم نیز به صورت سیو شده در داخل فایل ها می باشد

برای دانلود کلیک کنید